0
(0)

השוואה ביטוח בריאות פרטי 2022

כל מה שצריך לדעת על ביטוח בריאות פרטי, מה הכיסויים הנכללים בפוליסה כולל מחשבון השוואת מחירים לביטוח בריאות פרטי 

ביטוח הבריאות הממלכתי והכיסויים המשלימים של קופות החולים נותנים פתרון חלקי בלבד שאינו מספק במרבית המקרים לטיפולים חדשניים ומתקדמים אלה, בעוד שביטוחי הבריאות הפרטיים ושל  עונים על אותם פערים ומאפשרים שליטה ובחירה חופשית בתהליך קבלת הטיפול הרפואי הטוב והמתאים ביותר.

מצ"ב טבלת השוואת מפורטת בין כיסויי החברות :

ההשוואה בוצעה ע"י עו"ד איילת בודזנק , מנורה מבטחים 06/2019 – ייתכנו אי דיוקים קלים ט.ל.ח

  
כלליגיל כניסה מירבי6969856570 
עד איזה גיל בפרמיית ילדים21
ילד רביעי ואילך – חינם
2120
ילד רביעי ואילך – חינם
212121
השתנות פרמיהכל 5 שנים קבועה מגיל 75 למעט בניתוחים מתקבעת בגיל 66ילד – עד21
קבוצת גיל שנייה 21-30
אח"כ כל 5 שנים,  מתקבעת בגיל 66
השתלות 3 קבוצות גיל 66 מתקבעת תרופות, ניתוחים בחו"ל כל 10 שנים 66 מתקבעת אמבולטורי – משתנה בין 2 ל 4 קבוצות גילכל 10 שנים קבועה מגיל 66
אמבולטורי – 5 קבוצות גיל
כל 5 שנים קבועה מגיל 66 
 ניתוחים בחו"ל וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל
ניתוחים בחו"לניתוח בחו"ל – שכר מנתח, שכר רופא מרדים, חדר ניתוח ואשפוז,  פתלוגיהבהסכם – שיפוי מלא,
שאינו בהסכם – עד גובה מחירון המבטחת
שיפוי בגובה מחירון
מנתח שאינו בהסכם – עד גובה מחירון
בהסכם – שיפוי מלא,
שאינו בהסכם – שיפוי עד 200% מגובה מחירון המבטחת
בהסכם – שיפוי מלא,
שאינו בהסכם – שיפוי עד 200% מגובה מחירון המבטחת
שיפוי מלא,
למעט, אביזר רפואי מושתל – 22,000 ₪ לשנת ניתוח
בהסכם- שיפוי מלא. שאינו בהסכם-עד התקרות שמופיעות באתר של המבטחת
מחליף ניתוח בחו"ל – שכר מנתח,   מרדים, חדר ניתוח ואשפוז, פתלוגיה200% מעלות הטיפול בארץ או 250,000 ₪ הנמוך מבניהםאין200% מעלות הטיפול בארץ200% מעלות הטיפול בארץ או 250,000 ₪ הנמוך מבניהם אין
הבאת מומחה מחו"ל לביצוע הניתוח בישראל₪ 100,000₪ 53,875₪ 100,000₪ 80,000₪ 40,000אין
תקרת המשך מעקב רפואי בחו"לאין₪ 100,000איןבניתוחים נבחרים מעל 10 ימי אשפוז – 100,000 ₪סה"כ תקרה – 9,000 ₪ למקרה ביטוחאין
הוצאות שהייה של המבוטח/מלווהבניתוח מעל 8 ימי אשפוז                           700 ₪ ליום, ועד 8 ימים מיום השחרור        לקטין-2 מלווים – 700 ₪ ליום, עד 30 ימים    השתתפות עצמית – 20%בניתוח מעל 10 ימי אשפוז
מבוטח או מלווה – 800 ₪ ליום
לקטין -2 מלווים – 1,000 ₪ ליום עד 30 יום
בניתוח מעל 8 ימי אשפוז
מבוטח ומלווה – 850 ₪ ליום (במקרה של קטין-2 מלווים – 1,701 ₪ ליום)
סה"כ-63,785 ₪ לכל הוצאות השהייה
בניתוח מעל 10 ימי אשפוז
מלווה אחד – 1,000 ₪ ,
לקטין -2 מלווים – 2,000 ₪ ועד 30 יום
מבוטח+מלווה – 900 ₪ ליום
מבוטח+2 מלווים (במקרה של קטין) – 1,800 ₪ ליום עד 30 יום
למלווה בלבד- במסגרת ובתנאי תקרות של הוצאות טיסה
החלמה לאחר ניתוחמעל 7 ימים, 800 ₪ ליום ועד 8 ימים270 ₪ ליום ועד 10 ימים (תוך 30 יום מהניתוח)
השתתפות עצמית – 20%
700 ₪ ליום ועד 6 ימיםבניתוח נבחר – מעל 10 ימי אשפוז
900 ₪ ליום ועד 5 ימים
בנוסף, גמלת החלמה לאחר ניתוח לב פתוח או מוח – פיצוי חודשי 3,000 ₪ למשך 3 חודשים
מעל 10 ימים, 600 ₪ ליום ועד 10 ימיםאין
הוצאות טיסה 3,500 ₪ מבוטח + מלווה  בניתוח שהאשפוז בו מעל 8 ימים13,469 ₪
ביטוח נסיעות למלווה – 35% הנחה למשך 10 ימים
שיפוי מלא – טיסה מסחרית מח' תיירים ביטוח נסיעות למלווה – 35% הנחהבניתוח נבחר מעל 10 ימי אשפוז – שיפוי מלא במח' תייריםשיפוי מלא (במקרה ניתוח לב פתוח, מח או בתקופת אשפוז מעל 10 ימים)מבוטח-עד תקרה של 10,120 ₪ מלווה-עד תקרה של 7590 ₪. במחלקת תיירים בלבד. בשני המקרים ההחזר יינתן רק עבור ניתוח מיוחד= ניתוח לב פתוח, ניתוח מוח וכל ניתוח שאם לא יבוצע תיווצר סכנה ממשית לחייו של המבוטח
הטסה רפואית₪ 80,000₪ 60,000כיסוי מלא₪ 100,000₪ 60,000₪ 60,000
הוצאות שיקום דיבורהכיסויים הנוספים מותנים באשפוז העולה על 8 ימים 180 ₪ ועד 12 טיפולים  20% השתתפות עצמית, עד 180 יום מביצוע הניתוחהכיסויים הנוספים מותנים באשפוז העולה על 10 ימים 300 ₪ לטיפול, עד 16 טיפולים
תוך 90 יום ממועד ביצוע הניתוח
השתתפות עצמית – 20%
עד 12 טיפולים, השתתפות עצמית – 20%
עד 90 יום מביצוע הניתוח
שיקום כושר הדיבור – 200 ₪ לטיפול עד 12 טיפולים, השתתפות עצמית – 20%שיקום כושר הדיבור – 200 ₪ לטיפול עד 12 טיפולים, השתתפות עצמית – 20%אין
ניתוחים בחו"לריפוי בעיסוק עקב ניתוח180 ₪ ועד 10 טיפולים  20% השתתפות עצמית150 ₪ לטיפול ועד 12 טיפולים, השתתפות עצמית – 20% עד 90 יום מביצוע הניתוחריפוי בעיסוק/פיזיותרפיה – 200 ₪ לטיפול עד 12 טיפולים, השתתפות עצמית – 20% אין
פיצוי בגין ימי אשפוזאיןאיןאיןאיןבמקרה של אשפוז ממושך
מעל 10 ימים, פיצוי ח"פ בסך 12,000 ₪
אין
הטסת גופהשיפוי מלא, תוך 7 ימיםשיפוי מלא, תוך 7 ימיםשיפוי מלא, תוך 30 יום.שיפוי מלא, תוך 14 יום.בהסכם – שיפוי מלא
לא בהסכם – 30,000 ₪, תוך 3 ימים.
עד תקרה של 25,300 ₪
התייעצות לפני ניתוח4,000 ₪  20% השתתפות עצמית1,500 ₪
השתתפות עצמית 20%
2 התייעציות עם רופא בישראל – עד 900 ₪ והתייעצות נוספת עם רופא בחו"ל – עד 4,252 ₪התייעצות עם המנתח – עד 4000 ₪,
התייעצות עם רופא מומחה אחר – עד 1,200 ₪
איןאין
התייעצות – ביקורת לאחר ניתוחהתייעצות עד 4,000 ₪ בניכוי 20% השתתפות עצמית + 3,500 ₪ לטיסהאיןאיןאיןאיןעם המנתח שביצע את הניתוח-ולא יותר מהסכום הקבוע בהסכם כדמי התייעצות למנתח בהסכם
שתלים55,000 ₪ למקרה ביטוח53,875 ₪ למקרה ביטוח35,000 ₪ לשתל50,000 ₪ למקרה ביטוח22,000 ₪ לשנת ביטוחעד 27,500 ₪ לשתל שהושתל במהלך ניתוח
טיפול במיקרופאגים10,000 ₪איןאין10,000 ₪ אין
אחות פרטית/פיזיותרפיה650 ₪ ליום ועד 8 ימיםאחות פרטית – 500 ₪ ליום ועד 8 ימים
השתתפות עצמית – 20%
פיזיותרפיה בישראל בלבד – 745 ₪ ליום ועד 6 טיפולים עד 90 יום מביצוע הניתוח750 ₪ ליום ועד 8 ימים750 ₪ ליום ועד 8 ימיםלאחר ניתוח- עד 770 ₪ ליום ועד 8 ימים רצופים
מוות מניתוח₪ 120,000200,000 ₪  אם נפטר תוך 7 ימיםאין₪ 150,000₪ 130,000אין
כיסויים שוניםאיןאין2,500,000 ₪ – מבעל חיים 215,000 ₪ – איברים שגודלו במעבדהפיצוי בגין ביצוע ניתוח ללא מעורבות החברה – 1,200 ₪   ליום ועד 14 יום או שכר מנתח בארץ – הגבוה מבניהם
80,000 ₪ פיצוי בגין הדבקות מאיידס או צהבת
 העברת המבוטח באמבולנס
  השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"לגובה כיסויבהסכם – כיסוי מלא
באופן פרטי – 5,000,000 ₪
בהסכם – כיסוי מלא
באופן פרטי – 4,714,849 ₪
השתלה מבעל חיים – 2,828,909 ₪
בהסכם – כיסוי מלא
באופן פרטי – 4,500,000 ₪
בהסכם – כיסוי מלא
באופן פרטי – 5,000,000 ₪
הוצאות התאמה, שימור והעברת איבר-100,000 ₪
שיפוי מלא ועד מחיר ההשתלה המקובל באותה מדינהאין אבחנה בין נותן שירות בהסכם לבין נותן שירות שאינו בהסכם. השתלה- 6,600,000 ₪.
איבר מלאכותי₪ 2,500,000₪ 2,828,9092,500,000 ₪ – מבעל חיים 215,000 ₪ – איברים שגודלו במעבדהאין₪ 3,100,000במסגרת התקרה הכוללת לכל ההשתלה
השתלת מעי – שחלותקיים, כלול בתקרה להתשלה₪ 1,885,9091,600,000 ₪ מעי/שחלות/רחםאיןקייםמעי-קיים. שחלות-אין
השתלת תאי גזע מדם טבורי/עצמיתקיים, כלול בתקרה להתשלה125,000 ₪ בהשתתפות עצמית של 10% אך לא יותר מ 10,000 ₪השתלת תאי גזע שבוצעה בישראל – 215,000 ₪
השתתפות עצמית – 10% ולא יותר מ-10,651 ₪ להשתלה עצמית
השתלת תאי גזע – 250,000 ₪,
השתלת מח עצם עצמית – 150,000 ₪
קייםהשתלת תאי גזע-500,000 ₪
הוצאות לאיתור מח עצם/תאי גזע₪ 170,000300,000 ₪ בהשתתפות עצמית של 10% אך לא יותר מ 10,000 ₪₪ 215,000₪ 500,000350,000 ₪, השתתפות עצמית – 10%               ועד 13,000 ₪אין
איברים מלאכותייםכל איבר מלאכותי – 2,520,000 ₪לב מלאכותי – 1,700,000 ₪איבר שגודל במעבדה לב מלאכותי – 400,000 ₪לב מלאכותילב מלאכותי
גמלה לפני השתלהעבור מועמד להשתלה: בבית-7,500 ₪ לחודש, עד 12 חודשים. בבי"ח – 3,750 ₪ עד 12 חודשים.עבור מועמד להשתלה: בבית-3,500 ₪ לחודש, עד 6 חודשים. בבי"ח – 1,982 ₪מרותק למיטה -5,500 ₪ לחודש, עד 6 חודשים.עבור מועמד להשתלה: בבית-8,000 ₪ לחודש, עד 6 חודשים. בבי"ח 50%איןאין
גמלה אחרי השתלה7,700 ₪ לחודש ולתקופה של עד 24 חודשים.לאחר השתלת כבד/לב/לב ריאה/לבלב: 7,000 ₪ לחודש, עד 24 חודשים.
לאחר השתלת כליה/מח עצם מתורם: 4,000 ₪ לחודש, עד 24 חודשים.
גמלה למסלול פיצוי – 2,500 ₪ לחודש עד 6 חודשים
גמלה למח עצם עצמית – 2,000 ₪ ל 12 חודשים
5,500 ₪ לחודש ולתקופה של עד 24 חודשים מתחת לגיל 60, אם בתום התקופה עדיין סיעודי עוד 60 חודש (למעט תאי גזע)לאחר השתלת כבד/לב/ריאה/לב ריאה בחו"ל 7,000 ₪ לחודש, עד 24 חוד'. (בישראל – מחצית מהסכום והתקופה הנ"ל)
לאחר השתלת כליה/כליה לבלב/מח עצם בחו"ל 4,000 ₪ לחודש, עד 24 חודשים. (בישראל – מחצית מהסכום והתקופה הנ"ל)
עד 6,800 ₪ לחודש (למעט במקרה של השתלת מח עצם עצמית) עד 24 חודשים.
בנוסף, במקרה של השתלה בחו"ל – ישולם רק פיצוי ח"פ בסך 13,000 ₪
לאחר השתלה בחו"ל בלבד. עד 5,500 ₪ למשך 24 חודשים, למעט השתלת מח עצם עצמית מגוף המבוטח
פיצוי להשתלה שבוצעה ללא מעורבות המבטחת350,000 ₪350,000 ₪
בגין השתלת מח עצם עצמית בחו"ל – 20,000 ₪
₪ 250,000250,000 ₪בחו"ל – 365,000 ₪אין
הטסה רפואית₪ 75,000₪ 70,723שיפוי מלא₪ 100,000₪ 50,00044,000 ₪
הוצאות שהייה בחו"לעד 1,000 ₪ ליום למבוטח ומלווה,
לקטין-2 מלווים
סה"כ ההוצאות – 50,000 ₪
מבוטח או מלווה – 800 ₪ ליום
לקטין-2 מלווים – 1,000 ₪ ליום
עד 850 ₪ ליום ובמקרה של 2 מלווים עד 1,701 ₪ ליום ולא יותר מ-65,000 ₪ סה"כ. אם בוצע ע"י ספק הסכם עד 150,000 ₪עד 1,000 ₪ ליום למבוטח ומלווה ובמקרה של קטין-2 מלווים עד 2,000 ₪ ליום ולא יותר מ-65 יוםעד 800 ₪ ליום למבוטח, עד 1,200 ₪ למבוטח ומלווה ובמקרה של קטין-2 מלווים עד 800 ₪ ליום למלווה השני.
סה"כ ההוצאות – 60,000 ₪ להשתלה או טיפול מיוחד
מבוטח- עד 800 ₪ ליום. מבוטח+מלווה- עד 1200 ₪ אצל מבוטח קטין, תינתן תוספת של עוד 800 ₪ לעוד מלווה. עד תקרה כוללת של 60,000 ₪ בסה"כ
הוצאות אשפוז365 ימים120 יום לפני ועד 365 אחרי90 יום לפני ועד 365 אחרי30 יום לפני ועד 335 אחרי60 יום לפני ועד 305 אחרי30 יום לפני ועד 360 יום לאחר ביצוע ההשתלה
פיצוי בגין מוות₪ 120,000איןאין₪ 50,000איןאין
הטסת גופהכיסוי מלאכיסוי מלאכיסוי מלאכיסוי מלאשיפוי מלא25,300 ₪ בתנאי שנפטר בחו"ל בקשר עם המצב הרפואי לפני/אחרי האשפוז או בתוך 3 ימים ממועד שחרורו
טיפולים רפואיים (כגון דיאליזה)1,500 ₪ ליום ועד 250,000 ₪ בתנאי שמבוצעים בחו"ל150,000 ₪עד 8,600 ₪ לשבוע ולא יותר 215,000 ₪ בתנאי שמבוצעים בחו"ל₪ 100,000קייםרק טיפולים שניתנו בגין ההשתלה. במסגרת התקרה הכוללת לפרק
טיפולי המשך בארץ250,000 ₪₪ 200,000₪ 215,000230,000 ₪ ועד 6 חודשיםשלא ניתן לבצעם בישראל – עד 60,000 ₪ להשתלה או 30,000 ₪ לטיפול מיוחדשלא ניתן לבצעם בישראל. השתלה-60,000 ₪. טיפול מיוחד בחו"ל-30,000 ₪
הבאת מומחה לישראל₪ 100,000₪ 47,148₪ 215,000₪ 200,000₪ 80,00044,000 ₪ ורק אם לא ניתן להעביר את המבוטח לחו"ל
הערכה רפואית₪ 75,000איןהערכה רפואית לפני ההשתלה 85,100 ₪ ולא יותר מ 2 הערכותהערכה רפואית לפני ההשתלה 100,000 ₪ ולא יותר מ 2 הערכותהערכה רפואית לפני ההשתלה 80,000 ₪ ולא יותר מ 2 הערכותבמסגרת התקרה הכוללת לכל ההשתלה
טיפול מיוחד בחו"ל
גובה כיסוי₪ 1,000,000בהסכם/בתיאום מראש – שיפוי מלא
לא בהסכם – 20% השתתפות עצמית ומקסימום עד 20,000 ₪
₪ 851,000₪ 1,000,000₪ 800,000₪ 600,000
פיצוי לטיפול שבוצע ללא מעורבות המבטחתאיןאיןאין₪ 15,000במקרה שמומן בשיעור של לפחות 25% ע"י קופת החולים, גמלה חודשית בסך 1,300 ₪ למשך 12 חודשיםאין
הוצאות שהייה בחו"לעד 1,000 ₪ ליום למבוטח ומלווה, במקרה של קטין-2 מלווים  סה"כ ההוצאות – 50,000 ₪מבוטח או מלווה – 800 ₪ ליום
מבוטח+2 מלווים – 1000 ₪ ליום
עד 850 ₪ ליום ובמקרה של 2 מלווים עד 1,701 ₪ ליום ולא יותר מ-65,000 ש"ח סה"כ. אם בוצע ע"י ספק הסכם עד 150,000 ₪עד 1,000 ₪ ליום למבוטח ומלווה ובמקרה של קטין-2 מלווים עד 2,000 ₪ ליום ולא יותר מ-65 יום מבוטח- עד 800 ₪ ליום. מבוטח+מלווה- עד 1200 ₪ אצל מבוטח קטין, תינתן תוספת של עוד 800 ₪ לעוד מלווה. עד תקרה כוללת של 60,000 ₪ בסה"כ
הטסה רפואית₪ 75,000שיפוי מלאשיפוי מלא100,000 ₪ ₪ 44,000
הערכה רפואית₪ 75,000איןאיןהערכה רפואית לפני טיפול מיוחד 100,000 ₪ ולא יותר מ 2 הערכות במסגרת התקרה הכוללת לכל מקרה הביטוח
פיצוי בגין מוות₪ 120,000איןאין₪ 50,000איןאין
הבאת מומחה מחו"ל₪ 100,000₪ 47,148₪ 215,000₪ 200,000אין44,000 ₪ ורק אם לא ניתן להעביר את המבוטח לחו"ל
כיסויים נוספים בטיפול מיוחד בחו"לאיןפיצוי חד פעמי לאחר טיפול מיוחד בחו"ל (גמלת החלמה) בסך 10,000 ₪איןאין אין
 תרופות מיוחדות
תרופות שלא בסל הבריאותגובה הכיסוי3,000,000 ₪ למקרה ביטוח מתחדש  כל שנתיים1,000,000 ₪ מתחדש כל 1 שנה.
בתוספת פרמיה – תרופות פרימיום-1,000,000 ₪ נוספים לכל תקופת הביטוח, תרופות לסרטן מתקדם שאושרו ע"י רופא מומחה מדרגת סגן מנהל מחלקה
הכיסוי כולל תרופות מיוחדות + בהתאמה אישית 2,000,000 ₪ מתחדש כל שנתיים3,000,000 ₪+3,000,000 מתחדש עם מיצוי הסכום הראשון3,000,000 ₪ מתחדש
כל שנתיים, מקסימום 12,000,000 ₪ לתקופת הביטוח
עד 1,000,000 ₪ במצטבר לכל מקרי הביטוח למבוטח לתקופת ביטוח. בגין תרופות יתום- עד 1,000,000 ₪ למבוטח לתקופת ביטוח
השתתפות עצמית למרשם 300 ₪  למרשם לחודש
בגין תרופות למחלת הסרטן – לא תגבה השתתפות עצמית
400 ₪ למרשם לחודש לתרופות שעלותן  עד 10,000 ₪ מעל לסך זה ללא השתתפות עצמית. יתום ו OFF LABLE ב – 800 ₪ למרשם תרופות פרימיום-828 ₪אין השתתפות אולם יש סף תגמולי ביטוח לחודש: החזר למבוטח בתרופות מיוחדות – אם סך עלות התרופה לחודש עולה על 300 ₪ ובתרופות התאמה – אם סך עלות התרופה לחודש עולה על 800 ₪300 ₪  לתרופה לחודש, אין השתתפות  על תרופות שעלותן החודשית עולה על 600 ₪אין כיסוי לתרופה ראשונה ושנייה שעלותן לחודש נמוכה מ-400 ₪.
לתרופה שלישית ואילך – יש כיסוי ואין השתתפות עצמית.
בעת קיום תרופה גנרית בסל – 20%
באמצעות ספקי הסכם – ללא השתתפות עצמית
באופן פרטי – 20%
500 ₪ בחודש. תרופה מעל 3000 ₪- ללא השתתפות עצמית
הוצאות בגין מתן התרופה350 ₪ ליום ועד 60 יום150 ₪  עד 60 יום300 ₪ עד 60 יום250 ₪ ליום ועד 60 יום250 ₪  עד 60 יום300 ₪ למשך 60 יום
תרופות בהתאמה אישית
גובה הכיסוי250,000 ₪ לחודש ועד 1,000,000 ₪ למקרה ביטוח100,000₪ לחודש  ועד 1,000,000 ₪ לכל תקופת הביטוח (+ הגדלת סכום הביטוח לבסיס ב 1,000,000 ₪ לא מתחדש)50,000 ₪ לחודש ועד 800,000 ₪ למחלה אחת160,000 ₪ לחודש ועד 1,000,000 ₪ לתקופת ביטוח  – ב 3 תנאים מצטברים500,000 ₪ לכל תקופת הביטוח בכפוף ל 25% או 750 ₪ למרשם לחודש
הגבוה מבניהם ועד תקרה כוללת
של 2,500 ₪ בתרופות לסרטן ללא השתתפות עצמית
שיפוי עד 50,000 ₪ לחודש ולא יותר מ-500,000 ₪ לכל מחלה. . גבול אחריות כולל לתרופות בסיס+הרחבה-2,000,000 ₪
השתתפות עצמית במרשם לתרופה300 ₪ למרשם לחודש  בתרופה לסרטן שעלותה גבוהה מ300 ₪ – לא תגבה השתתפות עצמית800 ₪ למרשם לחודש  בתרופה לסרטן שעלותה גבוהה מ 10,000 ₪ – לא תגבה השתתפות עצמית800 ₪ למרשם לחודש  גם בתרופות לסרטןאיןהשתתפות עצמית של 25% או 750 ₪ למרשם לחודש הגבוה מבניהם ועד לתקרה כוללת של 2,500 ₪ למקרה ביטוח לחודש. אין השתתפות עצמית בתרופות לסרטןאין
בדיקות גנומיות/גנטיות25,000 ₪ למקרה ביטוח ועד 60,000 ₪ לכל התקופה בהשתתפות עצמית של 20%30,000 ₪ במקרים של סרטן מתקדם בלבד20,000 ₪ למקרה ביטוח 20% השתתפות עצמית60,000 ₪ לתקופת ביטוח 20% השתתפות עצמית50,000 ₪ בכפוף ל 25% השתתפות עצמית
לסרטן מתקדם בלבד
בגין בדיקות גנטיות-עד 20,000 ₪ למחלה. בדיקה אחת למחלה
ויטמינים/תוספי מזון/קנביס רפואי1,000 ₪ לחודש ועד 15,000 למקרה ביטוח 150 ₪ השתתפות עצמיתאיןאיןאין1,000 ₪ לחודש ועד 30,000 ₪ לכל תקופת הביטוח בכפוף ל 100 ₪ השתתפות עצמית כל זאת מתוך סך תקרת ההחזר של פוליסת הבסיסאין
 כיסויים נוספים בתרופותאיןאיןאיןאיןפרמקוגנטיקה – ייעוץ עם גנטיקאי – פעם אחת ועד 750 ₪
בדיקות גנטיות – עד 10,000 ₪
התייעצות עם פרמקולוג קליני – עפ"י הפניית גנטיקאי או מומחה עד 500 ₪
השתתפות עצמית 25%
 
שירותים אמבולטורייםשירותים אמבולטוריים
אמבולטורי – תקרה כוללתתקרות מצטברות לכל תת כיסוי בנפרד ללא תלות בתקרה כוללת לכל הנספחתקרה כוללת לכל תגמולי הביטוח בכיסוי – 11,000 ₪הכיסוי נחלק ל – 2 נספחים
נספח לבדיקות אבחנתיות והיריון תכנית לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית
סך התקרה השנתית המצטברת לבדיקות אבחנתיות ולבדיקות היריון – 13,500 ₪תקרה כוללת לכל תגמולי הביטוח בכיסוי – 12,000 ₪ 
השתתפות עצמית25% לכל מקרה ביטוח20%20% לבדיקות אבחנתיות 50% לכיסויים שונים20%20% – 25%20%-25%
בדיקות אבחנתיות13,200 ₪ לשנת ביטוח1,500 ₪  לבדיקות שונות
CT, MRI – כ 3,080  ₪
 הסכם – 20% השתתפות עצמית לפי מחירון משרד הבריאות, פרטי – 6,000 ₪ לשנת ביטוח 20% השתתפות עצמית ועד התקרות הנקובות לכל בדיקה:  2,500 ₪ לכל הבדיקות למעט CT PET או MRI עבורם התקרה 6,000 ₪
שירות מהיר לביצוע הבדיקות: אולרסאונד, CT, MRI,קולונוסקופיה וירטואלית, ממוגרפיה, צנתור וירטואלי (יאושר במידה ולמבוטח הפניה לצנתור)
80% ועד 4,500 לבדיקה80% ועד 12,000 ₪הכיסוי נקרא בדיקות הדמיה לצורך אבחון מצב רפואי: ישנה חלוקה לפי סוג הבדיקה. לחלק מהבדיקות קיים החזר של 4000 ₪ ולשאר 4500 ₪. תקרה כוללת של 11,500 לשנה.
התייעצות עם רופא מומחה2 התייעצויות לשנה ועד 850 ₪  לכל אחתהתייעצות ראשונה – 610 ₪          התייעצות שנייה ואילך – 410 ₪4 התייעצויות בשנה – הסכם – 150 ₪ השתתפות עצמית, פרטי – 750 ₪ בכפוף ל 20% השתתפות עצמית.
3 התייעצויות עם דיאטנית 120 ₪ בכפוף ל 25% השתתפות עצמית
 6 התייעצויות בשנה 80% ועד 1,000 ₪ להתייעצויותהתייעצות ראשונה – 80% ועד  800 ₪
מהתייעצות שנייה ואילך – 500 ₪
התייעצות רב תחומית עם מס' רופאים – עד תקרה של 2,000 ₪
התייעצות אנטי אייג'ינג – 3 ייעוצים ב 12 חודש ועד 550 ₪ לייעוץ
ייעוץ להפרעות במפרק הלסת – פעם אחת בתקופת הביטוח ועד 660 ש"ח
בדיקה וייעוץ להפרעות במפרק הלסת – 550 ש"ח לבדיקה
5 התייעצויות בשנה . בגין התייעצות ראשונה-750 ₪ להתייעצות (80%). בגין התייעצות שנייה ושלישית עד 450 ₪ (80%)
טיפולים פיזיותרפיים190 ₪ לטיפול ועד 14 טיפולים לשנת ביטוחסך של 2,050 ₪  ל – 12 טיפולים12 טיפולים בשנה – הסכם – 45 ₪ לטיפול,   פרטי –  120 ₪ 20% השתתפות עצמיתאיןפיזיותרפיה וריפוי בדיבור לאחר אירוע מוחי או תאונה16 טיפולים בשנה. הסכם 40 ₪ השתתפות עצמית. פרטי-עד 100 ₪ לכל טיפול (50%)
בדיקות מעבדה לגידולים ממאירים5,000 ₪ למקרה ביטוח4,400 ₪ למקרה ביטוחאיןאין 80% ועד 4,900 ₪ למקרה ביטוחאין
אביזרים/
מכשירים הנדרשים לטיפול לאחר תאונה
4,000 ₪ למקרה ביטוחאיןאיןאיןאיןאין
טיפולים פסיכולוגיים/
פסיכייאטריים לאחר מות בן משפחה קרוב
200 ₪ לטיפול ועד 30 טיפולים למקרה ביטוחאיןאיןאיןגם להתמודדות עם מחלה קשה, פציעה, נכות, גירושין, קשיים חברתיים בכיתה, סמים, אלכוהול, אנורקסיה, בולימיה – עד 18 פגישות בשנה
בהסכם – פגישה ראשונה – 90 ₪ ה.עצמית, שנייה ואילך – 120 ₪ למפגש
פסיכיאטר – אחת בשנה – 280 ₪ ה.עצמית
עד 12 מפגשים בשנה. הסכם בלבד. לא מותנה במוות של בן משפחה.
השתתפות עצמית למפגש ראשון-90 ₪ לכל מפגש נוסף-120 ₪
טיפולים פסיכולוגייםאיןאיןאיןאיןייעוץ טלפוני – ללא הגבלה וללא השתתפות עצמית
פרונטלי – בהסכם – עד 15 בשנה – 100 ₪ השתתפות עצמית לפסיכולוג, 220 ₪ – פסיכיאטר
פרטי – עד 15 בשנה 80% ועד 170 ₪
אין
סקר מנהליםאיןאחת לשנתיים – הסכם – 285 ₪ השתתפות עצמית  פרטי – 80% ועד 300 ₪אחת לשנתיים – הסכם – 150 ₪ השתתפות עצמית    פרטי – 50% ועד 500 ₪איןאחת לשנתיים – מעל גיל 40  – 400 ₪אחת לשנתיים. אצל נותן שירות בהסכם ישלם המבוטח 150 ₪ השתתפות בעבור בדיקה אצל ספק שפרטי- שיפוי עד 50% מההוצאות הממשיות ולא יותר מ-500 ₪
סקר סרטןאיןהסכם – 300 ₪ השתתפות עצמית או
אבחון גנטי לגנים סרטניים – 80% ועד 300 ₪ (חד פעמי)
אחת ל 3 שנים – הסכם – 350 ₪  השתתפות עצמית   פרטי – 50% ועד 400 ₪איןאחת ל 3 שנים – 450 ₪
בדיקות לאבחון גנטי של גנים סרטניים – 80% ועד 3,200 ₪ בגין סרטן שד, מעי ושחלות
אחת לשנתיים. נותן שירות בהסכם- השתתפות בסך 350 ₪. נותן שירות אחר- 50% מההוצאות בפועל ועד 500 ₪
רפואה מונעתאיןמגיל 45 – 80% ועד 300 ₪ לבדיקה – אחת לשנתיים
CT קרדיאלי  (בתנאים מצטברים) – 80% ועד 2,000 ₪   אחת ל 5 שנים
קפסולה למעי – 80% ועד 2,400 ₪ – אחת ל 3 שנים
טכנולוגיות לאבחון – 80% ועד 5,000 ₪ אחת לשנתיים
איןאיןCT קרדיאלי מניעתי בלב למבוטח בסיכון גבוה – אחת ל 5 שנים 80% ועד 4,400 ₪
אבחון ויעוץ גנטי למחלות תורשתיות – חד פעמי – 80% ועד 3,200 ₪
קולונוסקופיה מניעתית למבוטח בסיכון גבוה – אחת ל 3 שנים – 80% ועד 4,000 ₪
מגיל 45. אחת לשלוש שנים.  הסכם-השתתפות עצמית בסך 200 ₪ לבדיקה. פרטי – 50%  ועד 150 ₪ לבדיקה. סכום שיפוי מרבי בגין כל הבדיקות לא יעלה על 800 ₪
שירותים אמבולטורייםכיסויים נוספים    הראיית איברים בקפסולה – אחת ל 3 שנים – 80% ועד 5,000 ₪
שמירת מח עצם – למבוטח חולה סרטן 80% ועד 1,650 ₪
הקפאת זרע/ביצית – למבוטח חולה סרטן 80% ועד 13,350 ₪
כימו 80% ועד 160,000 ₪
טיפולים בהמופילטרציה – למבוטח חולה סרטן – 80% ועד 82,350 ₪
טיפול מיוחד לחולי סרטן – השתלה תוך גופית של כדורים רדיואקטיביים – 80% ועד 5,500 ש"ח
למבוטח חולה סרטן – אביזרי עזר (פאה, חזייה, שרוול גומי) 80% ועד 2,600 ש"ח
חוו"ד שנייה בחו"ל – למבוטח חולה סרטן – הסכם – ה.עצמית 750 ש"ח
פרטי  – 60% ועד 1,000 ש"ח
אישור לפעילות ספורט – פעם אחת בשנה ועד 100 ₪
גמילה מהתמכרויות – 12 בשנה ועד 230 ש"ח להתייעצות
טיפולים בהפרעות אכילה – 12 טיפולים בשנה 80% ועד 2,000 ₪
 
סקירה גנטית למומים מולדים2,600 ₪ לתקופת ביטוח2,500 ₪ להיריון080% ועד 2,000 ₪ לבדיקה ועד 4,500 ₪ לשנת ביטוח80% ועד 3,300 ₪ להיריון עבור הבדיקות הבאות:
סקירה לגילוי מומים מולדים
סריקת מערכות
מי שפיר, שקיפות עורפית, חלבון עוברי, סיסי שליה, NIPT, צ'יפ גנטי, 3 התייעצויות עם מומחה היריון – 800 ₪ להתייעצות 20% השתתפות עצמית
בדיקות גנטיות- עד 150 ₪ לכל בדיקה ולא יותר מ-800 ₪ לכלל הבדיקות הגנטיות בהריון
מי שפיר/סיסי שילה2,600 ₪ לכל היריון2,500 ₪ להיריון ועד הסכום המירבי הכולל לבדיקות אבחנתיות (6,000 ₪) סף תגמולי ביטוח 250 ₪עד 700 ₪ לכל בדיקה
סריקת מערכות1,500 ₪ – פעם אחת בהיריוןראשונה ושנייה-עד 1000 ₪. תקרה כוללת לכלל הבדיקות בהריון-2500 ₪
היריון – כיסויים נוספיםאיןשימור דם טבורי – 500 ₪ להיריוןשימור דם טבורי – 550 ₪ להיריון
קורס הכנה ללידה – 280 ₪ להיריון
מלונית לאחר לידה – 200 ₪ ליום ועד 7 ימים
יועצת הנקה – 12 מפגשים : בהסכם – 40 ₪ השתתפות, פרטי – 50% ועד 50 ₪ להתייעצות
שימור דם טבורי – 700 ₪ לכל לידהשימור דם טבורי – 550 ₪ להיריון
קורס הכנה ללידה – 300 ₪ להיריון
יועצת הנקה – 12 התייעצויות – אחת בחודש – 250 ₪ בניכוי 20% השתתפות עצמית
מלונית – 200 ₪ ליום ועד 7 ימים
שמירת דם טבורי – 600 ₪ לכל הריון
קורס הכנה ללידה 300-  ₪ לכל הריון
יועצת הנקה – 40 ₪ השתתפות עצמית או עד 50 ₪ לכל התייעצות
מלונית – 200 ₪ ליום ועד 7 ימים
הפריה חוץ גופית8,200 ₪ לטיפול ועד 2 טיפולים מילד שלישי ואילך8,800 ₪ לילד מילד שלישי ואילךאיןאין80% ועד 9,000 ₪ מילד שלישי ואילך ועד 2 הפריותאין
טיפול במרפאות כאב רדיותרפיהאין10 טיפולים – 80% ועד 150 ₪ לטיפול – או החזר השתתפות עצמית בגובה 75 ₪   – עד 9,250 ₪25אין אין
שירותים אמבולטורייםגיל ילד    21 
כיסויים נוספים לילדים  הוראה מתקנת/קלינאי תקשורת-10 טיפולים בשנה  בהסדר בלבד-50 ₪ השתתפות  לטיפול.  רכיבה/שחיה טיפולית/טיפול באומנות – 20 טיפולים לשנה –  הסכם – 45 ₪ לטיפול, פרטי – 75% ועד 200 ₪ ועד 2,000 ₪ לשנה.  טיפול בהרטבה – 12 מפגשים – הסכם – 90 ₪ השתתפות עצמית, פרטי – 50% ועד 120 ₪ התייעצות טלפונית עם מומחה
5 התייעצויות פרונטליות בשנה
בהסכם – 100 ₪ ה.עצמית
פרטי – 80% ועד 500 ₪ לייעוץ
בדיקת ראייה/שמיעה – ספק בלבד
ראיה – ללא ה.עצמית, שמיעה – 50 ₪
 
טיפולי מומחים בבעיות התפתחות הילד250 ₪ ועד 4,000 ₪ לתקופת ביטוח – עד גיל 18איןדידקטי – 2 אבחונים הסכם – 450 ₪ השתתפות, פרטי – 80% ועד  500 ₪ פסיכודידקטי – הסכם – 1,200 ₪ השתתפות עצמית, פרטי – 80% ועד 1,000 ₪איןקלינאי/הוראה מתקנת – עד 15 טיפולים בשנה – בהסכם – 40 ש"ח ה.עצמית,
פרטי – 75% ועד 80 ש"ח לטיפול
פיזיותרפיה/ריפוי בעיסוק – עד 12 בשנה בהסכם – 40 ש"ח ה.עצמית, פרטי – 75% ועד 120 ש"ח לטיפול
רכיבה/שחיה טיפולית/טיפול באומנות – עד 16 טיפולים – בהסכם – 70 ש"ח ה.עצמית, פרטי – 75% ועד 120 ש"ח לטיפול
טיפול בהרטבה – עד 10 מפגשים בשנה בהסכם – 90 ש"ח ה.עצמית, פרטי 75% ועד 75 ש"ח
התייעצות טלפונית עם רופא מומחה
ייעוץ פרונטלי עם רופא מומחה- 4 פגישות בשנה, התייעצות ראשונה- 80% מההוצאה ועד 750 ₪, כל שאר ההתיעצויות- 80% מההוצאה בפועל ועד 450 ₪.
יעוץ לטיפול בבעיות שינה- עד 420 ₪ לפגישה.
בדיקות ראייה- 50%  ועד 50 ש"ח לבדיקה.
בדיקות שמיעה- השתתפות עצמית אצל  בהסכם-25 ש"ח לבדיקה, פרטי – 50% ועד -50 ש"ח
אבחון וייעוץ דידקטי/פסיכודידקטי600 ₪  – עד גיל 21אין איןדידקטי – עד 3 – בהסכם  350 ₪ ה.עצמית, פרטי – 80% ועד 400 ₪
פסיכודידקטי – עד 3 – בהסכם 900 ש"ח ה.עצמית, פרטי – 80% ועד 1,000 ש"ח
3 אבחונים בכל תקופת הביטוח. הסכם- השתתפות עצמית בסך 450 ₪ בגין כל אבחון. פרטי – 80%  ועד 500 ₪ לאבחון
אבחון הפרעות קשב וריכוז600 ₪ – עד גיל 21איןבמסגרת כתב שירות – מותנה באישור מראש: התייעצות טלפונית עם מומחה, בדיקת ראיה ושמיעה, בדיקה אורתודנטית,  סקר תקופתי  אחת לשנה – 60 ₪ השתתפות עצמיתאיןקשב וריכוז – 3 אבחונים מכל סוג –
TOVA – בהסכם – 250 ש"ח ה.עצמית, פרטי – 80% ועד 400 ש"ח
BRC – בהסכם – 300 ש"ח ה. עצמית, פרטי – 80% ועד 500 ש"ח
MOXO – בהסכם – 300 ש"ח ה.עצמית, פרטי – 80% ועד 400 ש"ח
3  סוג אבחון:
TOVA (שלושה בתקופת ביטוח)- הסכם- השתתפות עצמית בסך 250 ש"ח לכל אבחון. פרטי – 80% ועד 300 ₪ לכל אבחון.
BRC (שלושה בתקופת ביטוח)- הסכם- השתתפות עצמית בסך 250 ש"ח לכל אבחון. פרטי – 80% ועד 500 ₪ לכל אבחון.
MOXO (שלושה בתקופת ביטוח)- הסכם- השתתפות עצמית בסך 250 ש"ח לכל אבחון. פרטי – 80% ועד 500 ₪ לכל אבחון
אבחונים וטיפולים נוספים לילדים   איןאבחון בעיות שינה – אחת בשנה עד 400 ש"ח
טיפול בחדר מלח – עד 10 בשנה – בהסכם – 40 ש"ח ה.עצמית, פרטי – 80% ועד 100 ש"ח
אין
כתבי שרות
כתבי שרותכתב שירות רפואה משלימה/מונעתרפואה משלימה – 20 טיפולים בשנה (חלק ניתנים גם בבית המבוטח)
ספק הסדר – 40 ₪ השתתפות עצמית בקליניקה – 65 ₪ השתתפות עצמית בבית
ספק  פרטי – 50% ועד 170 ₪ לטיפול
רפואה משלימה – 20 טיפולים לפי רשימה מפורטת באמצעות ספק הסדר – 40 ₪ השתתפות או פרטי – החזר 50%  ועד 150 ₪
לחיות בריא – באמצעות ספק הסדר – דיאטנית, גמילה מעישון, ליקויי למידה, אימון כושר אישי
0רפואה משלימה – 20 טיפולים לפי רשימה מפורטת באמצעות ספק הסדר – 40 ₪ השתתפות או פרטי – החזר 50%  ועד 150 ₪רפואה משלימה – 10 טיפולים לפי רשימה לבעיה רפואית אחת. מפורטת באמצעות ספק הסדר – 20% השתתפות עצמית
ספק פרטי (בכפוף לאישור ספק ההסדר)  – החזר 50%  ועד 160 ₪
רפואה משלימה – 20 טיפולים בשנה אחת מתוך רשימת טיפולים סגורה. ספק הסדר  -השתתפות עצמית בסך 40 ₪ כאשר הטיפול נעשה במרפאת נותן השירות, 65 ₪ כאשר הטיפול נעשה בבית המבוטח. ספק פרטי -50%  ועד  170 ₪  לטיפול
כתב שירות – ייעוץ פסיכולוגיאיןאין0איןאיןאין
אבחון מהיראבחון מהיר במדיקל סנטר
רופא ממיין – פגישה עם רופא ללא השתתפות
אבחון בסיסי  – 180 ₪ השתתפות עצמית     אבחון מקיף – 500 ₪ השתתפות עצמית       אבחון גניקולוגי – 700 ₪ השתתפות עצמית   לילדים עד גיל 14 – קיצור תורים עם הפניה לביצוע CT, MRI – 150 ₪ השתתפות עצמית
אבחון מהיר באסותא
שיחה טלפונית עם רופא ממיין – 100 ₪ השתתפות עצמית
אבחון בסיסי – 180 ₪ השתתפות עצמית
אבחון מקיף – 500 ₪ השתתפות עצמית
אבחון גניקולוגי – 700 ₪ השתתפות עצמית
לילדים עד גיל 14 – בדיקות אבחנתיות – 150 ₪ השתתפות עצמית
0אבחון מהיר במדיקל סנטר
רופא ממיין – פגישה עם רופא ללא השתתפות
אבחון ראשוני – 150 ₪ השתתפות עצמית אבחון נוסף למעט PETCT –  השתתפות עצמית 300 ₪
אבחון מקיף – 750 ₪ השתתפות עצמית
אבחון מהיר במדיקל סנטר
רופא ממיין – פגישה עם רופא ללא השתתפות
אבחון ראשוני  – 170 ₪ השתתפות עצמית    אבחון מורחב – 600 ₪ השתתפות עצמית
אבחון רפואי מהיר – פמי פרימיום שירות אבחון ראשוני – בתוך 3 ימי עסקים.  150 ₪ השתתפות עצמית
שירות אבחון מקיף –  500 ₪ השתתפות עצמית.
כתב שרות לילדאיןאין0איןאיןאין
רופא מלוהניהול רפואי אישי – פאנל מומחים בעת גילוי מחלה קשה + רופא מלוה בעת אשפוזרופא מלוה אישי – למקרי סרטן, אבחנה וייעוץ – 380 ₪ השתתפות עצמית0איןמנהל תיק אישי טלפוני ע"י – עו"ס/פסיכולוג/רופא כללי/אחות
ייעוץ אישי עם רופא – עד 6 התייעצויות פעם בארבעה חודשים – 90 ₪ השתתפות עצמית
ריפוי בעיסוק – עד 12 מפגשים – 45 ₪ השתתפות
פסיכולוג/פסיכיאטר – עד 10 מפגשים – 80 ₪ השתתפות עצמית
ליווי אישי רפואי פרימיום.  – בעת מחלה קשה
מנהל תיק אישי. הכוונה ע"י עובד סוציאלי. רופא מלווה אישי  – 90 ש"ח  השתתפות עצמית
השגחה רפואית. מפגשי טיפול עם רופא מומחה ברפואת כאב 90 ש"ח השתתפות עצמית.
טיפול עם פסיכותרפיסט-90 ש"ח השתתפות עצמית
ריפוי בעיסוק-40 ש"ח השתתפות עצמית  סיוע בשינוע עזרים רפואיים- 40 ש"ח  השתתפות עצמית
מומחה בעת אשפוז0איןליווי רופא בעת אשפוז – עד 3 פגישותאין
אין0איןליווי רפואי באסותא במחלת סרטן – התייעצויות, השלמת בדיקות אבחנתיות, חוות דעת נוספת בחו"לאין
SMART DR   השתתפות עצמית – 120 ₪רפואה אישית און ליין0רופא און ליין – ייעוץ טלפונירופא באון ליין – 120 ₪ השתתפות עצמית לשיחהשירותי ייעוץ רפואי און ליין ברפואת מומחים- השתתפות עצמית בסך 120 ₪ עבור כל שיחת ייעוץ
מנוי בעת אירוע לבאיןבאמצעות ספק שירות0איןאיןאין
שירותים רפואיים ייחודיםאיןביקור רופא, עזרה ראשונה בשיניים, ייעוץ פסיכולוגי טלפוני0רפואה פלוס – ביקור רופא, עזרה ראשונה בשיניים, ייעוץ טלפוניאיןאין

ההשוואה בוצעה ע"י עו"ד איילת בודזנק , מנורה מבטחים 06/2019 – ייתכנו אי דיוקים קלים ט.ל.ח2

האם המידע היה מועיל עבורכם ?

נשמח שתדרגו אותנו 5 כוכבים

נשמח לליק לדף הפייסבוק שלנו

לחץ כאן 🙂

איתור כספים אבודים / פנסיות לא פעילות 100%

כל הפרטים נקלטו בהצלחה.
אנו מעבדים את הנתונים ויוצרים קשר עם הדו"ח הראשוני.
איתור כספים "ביטוח בדיגיטל"

שיחת יעוץ 24/7