4.5
(602)

משכנתא הפוכה כל מה שצריך לדעת

מחשבון משכנתא הפוכה לגילאי 60+

הזנת נתונים

כלל
ש"ח
הראל ביטוח נסיעות לחול
ש"ח
ביטוח תייר אילון
ש"ח

השוואת משכנתא הפוכה בין החברות

 

כלל

הראל ביטוח נסיעות לחול

ביטוח תייר אילון
ריבית על ההלוואה5.30%5.30%5.20%
שמאותמינ' 1700 ש"ח מינ' 1700 ש"ח מינ' 1700 ש"ח 
דמי פתיחת תיק7900 ש"ח 6500 ש"ח 6500 ש"ח 
דמי ניהול חודשיים75
עו"דVVV
ביטוח מבנהVVV
שווי נכס מינ' 1,000,000      1,000,000      1,000,000
מינ' סכום הלוואה    250,000         250,000       100,000
בטוחות שעבוד הנכסשעבוד הנכס
אחוז מימון עפ"י מחשבוןעפ"י מחשבוןעפ"י מחשבון
סוג הלוואהבלון/גרייסבלון/גרייסבלון/גרייס

מי זכאי לקבל משכנתא הפוכה לבני +60?

ההלוואה מוצעת לבני 60 ומעלה, שבבעלותם המלאה בית או דירה שישמשו כבטוחה עבורנו (בכפוף לקריטריונים שייקבעו מעת לעת על ידי כלל מימון אישי ובכללם – שווי נכס מינימלי). במקרה של זוג לווים, גם על הלווה הצעיר להיות מעל גיל 60. 

איזה בית יכול לשמש כבטוחה עבורנו?

 • הבית הממושכן חייב להיות בבעלותם המלאה של הלווים או של אחד מהם.
 • יתקבל כל בית בעל רישום מסודר באחד מן הגופים הבאים (בכפוף לשיקול דעתנו): לשכת רישום המקרקעין (טאבו); חברה משכנת; מינהל מקרקעי ישראל.
 • על הבית להיות נקי מחובות קודמים. אם חלים עליו חובות, כספי ההלוואה ישמשו תחילה להסרת החובות הקיימים והיתרה תועבר אליכם, הלווים.
 • הבית או חלקו, לא יכול להיות מושכר לצד ג', ללא אישור מאיתנו מראש.

מהו סכום ההלוואה אותו תוכלו לקבל?

 • בשביל זה יש לנו מחשבון באתר 🙂

האם ניתן להגדיל את סכום ההלוואה בעתיד?

אם כבר ניצלתם את מלוא מסגרת ההלוואה, ניתן לפנות בבקשה להגדיל את המסגרת וזאת בהתחשב בעלייה בגילכם ובשווי הבית במועד הרלוונטי. חישוב הזכאות להגדלת מסגרת ההלוואה מביא בחשבון את יתרת ההלוואה במועד הפנייה אלינו, אל מול גיל הלווים ושווי הבית באותו מועד (בכפוף להערכת שמאי עדכנית ובנתון לשיקול דעתנו הבלעדית).

מהו שיעור הריבית על ההלוואה?

משכנתא הפוכה ניתן לקבל בריבית קבועה, צמודה למדד המחירים לצרכן.

הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן, ריבית שנתית בשיעור  5.3% ריבית מתואמת 5.431% נכון לשנת 2019.

מתי פורעים את ההלוואה?

אתם או השארים, תוכלו לפרוע את ההלוואה בכל עת וללא קנסות, על ידי מכירת הבית או באמצעות מקורות אחרים.
ההלוואה תועמד לפירעון במקרים הבאים:

 • בכל עת על פי רצונכם.
 • עם עזיבתכם את הבית באופן קבוע.
 • במועד פטירת אחרון הלווים.
 • אם תרצו לעבור לדיור מוגן, נאפשר פרק זמן נוסף של עד חמש שנים ממועד עזיבת ביתכם, כדי לפרוע את ההלוואה.
 • במקרה של פטירה, ניתנת לשארים תקופה של עד 12 חודשים לפירעון ההלוואה, לרבות בדרך של מכירת הבית.

*אנו מתחייבים כי במקרים בהם יתרת ההלוואה במועד הפירעון תהיה גדולה מהתמורה המתקבלת ממכירת הבית (בניכוי ההוצאות הכרוכות בכך), אתם או יורשיכם לא תידרשו לשלם את ההפרש.

האם אתם ממשיכים להחזיק בבעלות על הבית?

כן, הבעלות המלאה על הבית נשארת שלכם ותוכלו להמשיך להתגורר בו ככל שתחפצו.

האם קיימים תשלומי החזר חודשיים?

לא. סוג זה של הלוואה תוכנן לשם שיפור איכות חייכם. ולפיכך, בהלוואת משכנתא הפוכה לבני +60 אין כל דרישה להחזר חודשי. בדרך כלל, ההלוואה עומדת לפירעון רק בעת מכירת הבית או במקרה פטירה.

האם נוכל לשלם את הריבית במהלך חיי ההלוואה?

בוודאי. ללווים ניתנת האפשרות לשלם את הריבית במהלך חיי ההלוואה ובכך סכום החזר ההלוואה במועד הפירעון יהיה נמוך יותר. ההלוואה גמישה בכך שניתנת ללווה אפשרות להפסיק את תשלומי הריבית ולהעביר את ההלוואה למסלול שאינו כרוך בהחזרים חודשיים.

מה יקרה אם נרצה לעזוב את הבית?

מכיוון שאתם נשארים הבעלים של הבית, זכותכם המלאה למכור אותו ולעבור לבית אחר, בכל עת. עם זאת, למכירת הבית יש כמה השלכות מעשיות על ההלוואה:

 • אם מוכרים את הבית, יש לפרוע את ההלוואה.

 • אם תחליטו לרכוש בית חדש, אנו נשקול לגרור את ההלוואה לבית החדש (בכפוף לקריטריונים של גיל הלווים ושווי הבית החדש), אולם יש לעדכן אותנו מראש. במידה שנאשר את גרירת ההלוואה, אם שוויו של הבית החדש נמוך מהבית שנמכר, אנו נדרוש כי חלק מההלוואה יוחזר כתנאי לאישור הגרירה.

האם עלינו לבצע הערכת שמאי לבית שבבעלותנו?

כחלק מתהליך נטילת ההלוואה, נדרשת הערכת שווי עדכנית על ידי שמאי. אתם רשאים לבחור שמאי מרשימת השמאים המאושרים על ידינו, ובתיאום עמכם יגיע השמאי לביצוע ההערכה.

מה יקרה אם בתקופה שבין לקיחת ההלוואה ועד מועד פירעונה, ירד שווי הבית באופן שלא יספיק לפירעון ההלוואה?

מרכיב חשוב בהלוואת משכנתא הפוכה לבני +60 הוא שפירעון ההלוואה יוגבל לסכום שיתקבל ממכירת הבית. לפיכך, במקרים שבהם יתרת ההלוואה במועד הפירעון תהיה גבוהה מהתמורה המתקבלת ממכירת הבית (בניכוי ההוצאות הכרוכות בכך), אתם או יורשיכם לא תידרשו לשלם את ההפרש.

האם אנו יכולים לפרוע את ההלוואה או חלק ממנה בכל עת?

כן, ללא קנסות (בכפוף לסכום פירעון מינימלי, כמפורט בדף המידע ללווה).

מה קורה במקרה שאדם נוסף גר עמנו בבית?

עליכם לעדכן אותנו באשר לדיירים נוספים המתגוררים דרך קבע עמכם. במידה וקיימים דיירים נוספים במועד לקיחת ההלוואה, עליהם לחתום על התחייבותם לפנות את הבית במועד פירעון ההלוואה כתנאי לאישורה.

האם אדם המטפל בנו יכול להמשיך לגור עמנו בבית?

כן. מטפל רשאי לגור עמכם, אולם הוא לא יהיה זכאי לזכויות כלשהן בבית ויהיה חייב לפנות את הבית במקרה שהוא יימכר.

מה יקרה אם נרצה לעבור לדיור מוגן?

במקרה של מעבר לדיור מוגן, כלל משכנתאות תאפשר פרק זמן נוסף, של עד 5 שנים, לפירעון ההלוואה. ניתן יהיה להאריך את מועד הפירעון בכפוף לשיקול דעתה של כלל משכנתאות. 

מה יישאר לשארים כשיצטרכו להחזיר את ההלוואה?

גובה החזר ההלוואה תלוי בין היתר בסכום שלוויתם, בריבית, באורך תקופת ההלוואה ובשווי הבית, התלוי גם בתנודות השוק. בידי השארים ייוותר ההפרש בין התמורה.

האם ניתן לשעבד דירה שהלווים אינם מתגוררים בה?

כן, אולם סכום ההלוואה המקסימלי שיעמוד לרשות הלווה יהיה נמוך יותר.

מה העלויות הנדרשות ?

עלות פתיחת תיק לחברת כלל  7400 ש"ח  משולם מתוך ההלוואה 

ליווי עו"ד כ 5000 ש"ח 

הערכת שמאי כ 1400 ש"ח 

דמי פתיחת תיק מהאתר 2500 ש"ח 

 

חשוב לדעת ?

משכנתא הפוכה הינה הלוואה לכל דבר , יש לבדוק אלטרנטיבות חלופיות להלוואה זו הפתרון הינו פתרון מצוין לקהל ספציפי 

מי זכאי לקבל משכנתא הפוכה לבני +60?

ההלוואה מוצעת לבני 60 ומעלה, שבבעלותם המלאה בית או דירה שישמשו כבטוחה עבורנו (בכפוף לקריטריונים שייקבעו מעת לעת על ידי כלל מימון אישי ובכללם – שווי נכס מינימלי). במקרה של זוג לווים, גם על הלווה הצעיר להיות מעל גיל 60. 

איזה בית יכול לשמש כבטוחה עבורנו?

 • הבית הממושכן חייב להיות בבעלותם המלאה של הלווים או של אחד מהם.
 • יתקבל כל בית בעל רישום מסודר באחד מן הגופים הבאים (בכפוף לשיקול דעתנו): לשכת רישום המקרקעין (טאבו); חברה משכנת; מינהל מקרקעי ישראל.
 • על הבית להיות נקי מחובות קודמים. אם חלים עליו חובות, כספי ההלוואה ישמשו תחילה להסרת החובות הקיימים והיתרה תועבר אליכם, הלווים.
 • הבית או חלקו, לא יכול להיות מושכר לצד ג', ללא אישור מאיתנו מראש.

מהו סכום ההלוואה אותו תוכלו לקבל?

 • בשביל זה יש לנו מחשבון באתר 🙂
 
 

הראל ביטוח נסיעות לחול

ריבית על ההלוואה5.3%5.3%
ריבית מתואמת5.435.43
שמאותמינ' 1700 ש"ח מינ' 1700 ש"ח 
דמי פתיחת תיק7900 ש"ח 6500 ש"ח 
דמי ניהול חודשיים75
עו"דVV
ביטוח מבנהVV
שווי נכס מינ' 1,000,000      1,000,000
מינ' סכום הלוואה    250,000         250,000
בטוחות שעבוד הנכס
אחוז מימון עפ"י מחשבוןעפ"י מחשבון
סוג הלוואהבלון/גרייסבלון/גרייס
 

הראל ביטוח נסיעות לחול

ריבית על ההלוואה5.3%5.3%
ריבית מתואמת5.435.43
שמאותמינ' 1700 ש"ח מינ' 1700 ש"ח 
דמי פתיחת תיק7900 ש"ח 6500 ש"ח 
דמי ניהול חודשיים75
עו"דVV
ביטוח מבנהVV
שווי נכס מינ' 1,000,000      1,000,000
מינ' סכום הלוואה    250,000         250,000
בטוחות שעבוד הנכס
אחוז מימון עפ"י מחשבוןעפ"י מחשבון
סוג הלוואהבלון/גרייסבלון/גרייס

אנו חוזרים מהר...

יצירת קשר : לעניין משכנתא הפוכה

האם המידע היה מועיל עבורכם ?

נשמח שתדרגו אותנו 5 כוכבים

נשמח לליק לדף הפייסבוק שלנו

לחץ כאן 🙂

איתור כספים אבודים / פנסיות לא פעילות 100%

כל הפרטים נקלטו בהצלחה.
אנו מעבדים את הנתונים ויוצרים קשר עם הדו"ח הראשוני.
איתור כספים "ביטוח בדיגיטל"

לשיחת יעוץוואטסאפ